Loại Xe
Tổng tải trọng
Tải trọng hàng Giá Công Bố Ghi Chú
Hino FC9JESW 10.400 Tấn 6.1 Tấn 785.000.000
Hino FC9JJSW 10.400 Tấn 6 .0 Tấn 795.000.000
Hino FC9JLSW 10.400Tấn 5.7 Tấn 800.000.000
Hino FG8JJSB 15.100 Tấn 8.4 Tấn 1.115.000.000
Hino FG8JPSB 15.100 Tấn 8.55 Tấn 1.165.000.000
Hino FG8JPSL 15.100 Tấn 8.2 Tấn 1.190.000.000
Hino FG8JJSU 15.100 Tấn 7.1 Tấn 1.220.000.000 Thùng 9m7
Hino FG8JPSH 15.100 Tấn 1.235.000.000 Nhíp hơi
Hino FL8JTSA 24.000 Tấn 15.1 Tấn 1.495.000.000
Hino FL8JTSL 24.000 Tấn 15.15 Tấn 1.550.000.000
Hino FL8JTSG 24.000 Tấn 15.7 Tấn 1.585.000.000 Nhíp hơi
Hino FM8JNSA 24.000 Tấn 19 khối 1.580.000.000 Thùng xe bồn chở xăng dầu
Hino FM2PKSM 24.000 Tấn 1.625.000.000
Hino FM2PKSD 24.000 Tấn 1.685.000.000
Hino SH1EEVA 45 Tấn 19.5 Tấn 1.595.000.000
ĐẦU KÉO
Hino SS1EKVA 60 Tấn 28.3 Tấn 2.000.000.000