Dây cẩu hàng Thăng Long
Khổ rộng
5cm
7cm
10cm
Nhận may cáp theo yêu cầu