Dây thừng an toàn phi 10, có các loại phi 14, 16, 18, 20...

Chất thừng PP, các dòng từ phi 10 trở xuống 1 màu: trắng

Dùng an toàn cho công trình, giăng hàng rào lan can khi thi công.