876.564 tin đăng 375.368 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai


10.000VND

Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An Hóa chất miền nam
(5 sao / 2 đánh giá)
45% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
DANH MỤC HÓA CHẤT TINH KHIẾT THÍ NGHIỆM XILONG

Kẽm oxit ZnO AR 500g
Axit Clohydric HCl AR 500ml
Kali florua KF.2H2O AR 500g
Kali cacbonat K2CO3.1/2H2O AR 500g
Natri kim loại Na CP 250g
Etylen Điamin (NH2CH2)2 CP 500g
A.Pecloric HClO4 AR 500ml
Kali iođua KI AR 500g
Natri selenit Na2SeO3 AR 50g
Kali photphat dibasic K2HPO4 AR 500g
Dimetylfocmamit (CH3)2HCON AR 500ml
Metyl đỏ C15H15N3O2 AR 25g
Congo đỏ C32H22N6Na2O6S2 Ind 25g
L­ưu huỳnh bột S CP 500g
Sắt II sunphat FeSO4.7H2O AR 500g
Bitmut nitrat Bi(NO3)2.5H2O AR 500g
Bromo thymol xanh C27H28Br2O5S Ind 10g
Natri silicat tinh thể Na2SiO3.9H2O AR 500g
Ete dầu hoả 30-60 JHD AR 500ml
Piriddin C5H5N CP 500ml
Bari cacbonat BaCO3 AR 500g
Indigo cacmin C16H8N2Na2O8S2 Ind 25g
Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
A.Oleic C18H34O2 AR 500ml
Kali cromat K2CrO4 AR 500g
Glyxin NH2CH2COOH BR 100g
Clobenzen C6H5Cl CP 500ml
n-Heptan C7H16 AR 500ml
Lysin AR 5g
SPAN80 C22H44O6 LR 500ml
A.Xitric tinh thể C6H8O7.H2O AR 500g
Amoni sunphat (NH4)2SO4 AR 500g
Ure NH2CONH2 AR 500g
Murexit C8H8O6S6 Ind 25g
Amoni hydroxit NH4OH AR 500ml

Focmalin HCHO AR 2500ml
Natri hypôphôtphit NaH2PO2 CP 500g
Bari nitrat Ba(NO3)2.H2O AR 500g
A.Butyric C3H9COOH AR 250ml
A.Tungstophotphoric H4SiO4(W3O9)4H4O40SiW12 AR 100g
Piriddin C5H5N AR 500ml
Natri axetat khan NaCH3COO AR 500g
Phenol C6H5OH AR 500g
Kali hyhtalat C8H5KO4 PT 100g
Pyrogalon C6H3(OH)3 AR 100g
Hydroxylamin NH2.OH.HCl AR 25g
Bari cromat BaCrO4 AR 500g
Alizarin vàng GG C13H8N3NaO5 Ind 25g
Toluidin C7H9N CP 500ml
1,1,2,2 Tetracloetan C2H2Cl4 AR 100ml
Xyclohexanol C6H11OH AR 500ml
Tinh bột tan (C6H10O5)n AR 500g
A.Flohydric HF AR 500ml
Amoni photphat monobassic NH4H2PO4 AR 500g
Metyl isobutyl xeton C6H12O AR 500ml
Bromocresol xanh C21H14Br4O5S Ind 5g
Kali sunphat K2SO4 AR 500g
Natri axetat tinh thể NaCH3COO.3H2O AR 500g
Amoni axetat NH4CH3COO AR 500g
Calcein C30H24N2Na2O13 AR 10g
anpha Naptol C10H8O AR 100g
Glyxerin C3H8O3 AR 500ml

A.Cromotropic C10H8O3S AR 25g
Sắt III sunphat Fe2(SO4)3.xH2O AR 500g
Kali flosilicat K2SiF6 CP 500ml
Amoni oxalat (NH4)2C2O4.H2O AR 500g
A.Axetic 36% CH3COOH AR 500ml
Kali nitrit KNO2 AR 500g
DCP Ca2HPO4 AR 500g
Benzoyl peroxit C14H1004 AR 500g
Thionylclorua Cl2OS CP 500ml
Naftalen C10H8 AR 250g
Đồng II clorua CuCl2.2H2O CP 500g
Đồng bột Cu AR 500g
Liti hydroxit LiOH.H2O AR 500g
Natri nitrat NaNO3 AR 500g
Sodium fluoaluminate Na3AlF6 CP 500g
Natri bisunphat NaHSO4.H2O AR 500g
Stronti sunphat Sr(SO4) AR 500g
A.Lactic C6H6O3 AR 500ml

Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
Thymol C10H14O AR 25g
Pepton BR 500g
PEG4000 CP 500g
Amoni vanadat NH4VO3 AR 100g
Metyl isobutyl cacbinol C6H14O AR 500ml
Bari hydroxit Ba(OH)2.8H2O CP 500g
Mangan clorua MnCl2.4H2O AR 500g
A.Oxalic H2C2O4.2H2O AR 500g

A.Crom xanh đen C16H9N2Na3O12S3 AR 10g
Natri rodizonat CP 5g
Mangan sunphat MnSO4.H2O AR 500g
Hydroquinolin C9H7NO AR 25g
Phèn crôm KCr(SO4)2.12H2O AR 500g
DEG C4H10O3 AR 500ml
Natri photphat dibasic tinh thể Na2HPO4.12H2O AR 500g
A.Focmic HCOOH AR 500ml

A.Propionic C2H5COOH AR 500ml

n-Butanol C4H10O AR 500ml

Canxi hydroxit Ca(OH)2 AR 500g

Natri borac Na2B4O7.10H2O AR 500g
Dầu Ceda FMP 25ml
Đồng II oxit bột CuO AR 500g
Triclometan CHCl3 AR 500ml
Thuỷ ngân I Clorua Hg2Cl2 AR 250g
Coban oxit Co2O3 AR 100g
PAR C11H9N3O2 AR 10g
Natri sunphit Na2SO3 AR 500g
Trietanolamin (C2H5OH)3N AR 500ml
A.Sunphuric H2SO4 AR 500ml
Natri sunphua Na2S.9H2O CP 500g
Đithizon C13H12H4S AR 5g
VitaminC C6H8O6 AR 25g
Dung dịch Brom3% Br2 AR 500ml
Kẽm sunphat ZnSO4.7H2O AR 500g
Axetic anhydrit (CH3CO)2O AR 500ml
Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O AR 500g

Natri photphat Na3PO4.12H2O AR 500g
Thiếc sunphat SnSO4 AR 500g
Canxi Cacbonat CaCO3 AR 500g
Xylen C6H4(CH3)2 AR 500ml
Benzoylclorua C7H5ClO AR 500ml
Nhôm clorua khan AlCl3 AR 500g
A.Nitric HNO3 AR 500ml
Dietanolamin HN(Ch2CH2OH)2 AR 500ml
Kali clorua KCl AR 500g
Natry tetraphenyl boron C24H20BNa AR 10g
Đồng II clorua CuCl2.2H2O AR 500g
Canxi sunphat CaSO4.2H2O AR 500g
Fufural C5H4O2 AR 500ml
Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
Natri azit NaN3 AR 100g
A.Sunphanilic NH2C6H4S AR 100g
PAN C15H11N3O Ind 5g
Chì nitrat Pb(NO3)2 AR 500g
Amoni florua NH4F AR 250g
ETOO C20H12N3NaO7S AR 25g
Ete dầu hoả 60-90 AR 500ml
Axeton CH3COCH3 AR 500ml
Kẽm clorua ZnCl2 AR 500g
Thuỷ ngân iotđua HgI2 AR 100g
Natri hydrosunphit Na2S2O4 CP 500g
Canxi Clorua tinh thể CaCl2.2H2O AR 500g
Đồng II nitrat Cu(NO3)2.3H2O CP 500g
Thuỷ ngân II nitrat Hg(NO3)2.H2O AR 500g
Crom nitrat Cr(NO3)2 AR 500g
A.Salixilic C7H8O2N2 AR 250g
Bromo cresol tím C21H16Br2O5S Ind 25g
Nhôm tấm Al AR 250g
Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
Kẽm axetat Zn(CH3COO)2.2H2O AR 500g
IAA CP 1g
Benzen C6H6 AR 500ml
Heliotropin C8H6O3 LR 500g
Liti clorua LiCl.H2O AR 500g
Nitrobenzen C6H5NO3 AR 500ml
Ete etylic (C2H5)2O AR 500ml

Cloralhydrat C2H3Cl3O2 CP 250g
Coban nitrat Co(NO3)2.6H2O AR 100g
Metyl meta acrylat C5H8O2 CP 500ml
A.Cromic CrO3 AR 500g
Vôi xôda AR 500g
Iốt I2 AR 250g
A.Amidosulfuaric H3NO3S AR 100g
A.Flosilisic H2SiF6 CP 500ml
Naftinamin C10H9N CP50g
Xeri sunphat CeSO4.4H2O AR 25g
Amoni sunphit (NH4)2SO3 AR 500g
Kali thioxyanat KSCN AR 500g

n-Amyl ancol AR 500ml
Xyclohexan C6H12 AR 500ml
Đi butyl phtalat C16H22O4 AR 500ml
Magiê oxit MgO AR 500g
Kẽm hạt Zn AR 500g
Xeri oxit CeO AR 100g
Bạc nitrat AgNO3 AR 100g

A.Metacrylic C4H6O2 AR 500ml
Thiếc II clorua SnCl2.2H2O AR 500g
Natri cromat NaCrO4.4H2O AR 500g
Giemsa BR 25g
Eosin Y TQ-AR-25g
Kali feroxyanua K4FeCN6.3H2O AR 500g
Silicagen hút ẩm SiO2 TQ-CN-25kg

Nhôm oxit Al2O3 AR 500g
Natri lauryl sunphat C12H25NaO4S AR 250g
Antimon clorua SbCl3 AR 500g
Natri benzoat NaC6H5COO AR 250g
Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
DL-Alanin CH3CH(NH2)COOH BR 25g
NAA C12H1002 AR 10g
Cacbon đisunphua CS2 AR 500ml
Amoni molipđat (NH4)6Mo7O24.4H2O AR 500g
A.Dodecanoic C12H24O2 AR 500g
Magiê sunphat MgSO4 AR 500g
Tolidin C14H6N2 AR 25g
Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
Canxi kim loại Ca AR 500g
Đường gluco C6H12O6.H2O AR 500g
Tributtyl photphat C12H27O4P CP 500ml
Malachit xanh C48H50N4O4.2H2C2O4 Ind 100g
Thuốc tím KMnO4 AR 500g
Axít gibberellic-GA3 C19H22O6 TQ-1kg

Amoni đicromat (NH4)2Cr2O7 AR 500g
Crom clorua CrCl3 AR 500g
Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg

1,4 Butinđiol C4H6O2 CP 500g
Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O AR 500g
A.Nitric HNO3 AR 2500ml
Natri hyposunphit Na2S2O3.5H2O AR 500g
Amoni cacbonat (NH4)2CO3 AR 500g
Aninilin C6H5NH2 AR 500ml
Thuỷ ngân axetat Hg(CH3COO)2 AR 100g
Focmalin HCHO AR 500ml
Zirconi oxit ZrO2 AR 100g
Alizarin đỏ S C14H7NaO7S.H2O Ind 25g
Thuỷ ngân II clorua HgCl2 AR 500g
Liti sunphat Li2SO4.H2O AR 100g
Toluen C6H5CH3 AR 500ml

Metyl tím C25H30ClN3 Ind 25g
Natri bicacbonat NaHCO3 AR 500g
Tetrahydrofural C4H8O AR 500ml
Natri oxalat Na2C2O4.2H2O AR 500g
Kali nitrat KNO3 AR 500g

A.Sucinic C4H6O4 AR 500g
Natri sunphit Na2SO3 CP 500g
Đi Metyl sunphoxit C2H6OS AR 500ml
Axeton nitryl CH3CN AR 500ml
Fucsin bazo C20H20ClN3 AR 25g
Kali photphat monobasic KH2PO4 AR 500g
1,4 Đioxan C4H8O2 AR 500ml
A.Stearic C18H36O2 AR 500g
Parafin lỏng CP 500ml
Benzylancol C6H5CH2OH CP 500ml
Etanolamin OHCH2CH2NH2 AR 500ml
Diclometan CH2Cl2 AR 500ml
Metanol CH3OH AR 500ml
Crystal tím C25H30ClN3 Ind 25g
Oxit chì đỏ Pb3O4 AR 500g
Natri dimetylthiocacbamat C5H10NNaS2.2H2O AR 100g
Niken clorua NiCl2.6H2O AR 500g
Amoni xitrat (NH4)3C6H5O7 AR 500g
beta Naftol C10H8O AR 100g
Acrylamit C3H6NO AR 250g
Thuỷ ngân II sunphat HgSO4 AR 250g
Kali pesunphat K2S2O8 CP 500g
Kali xyanua KCN AR 500g
Benzaldehit C6H5CHO AR 500ml
Thiếc oxit SnO2 AR 500g
Natri photphat monobassic NaH2PO4.2H2O AR 500g
Kali vàng xyanua K2AuCN6 AR 1g
Than hoạt tính C AR 500g
Styren C8H8 CP 500ml
Niken sunphat NiSO4.7H2O AR 500g
Amyl axetat C7H14O2 AR 500ml
Mangan nitrat dung dịch 50% Mn(NO3)2 CP 500ml
Kali metabisunphit K2S2O5 AR 500g
Sắt III oxit Fe2O3 AR 500g
Stronti clorua SrCl2.6H2O CP 500g
Chì đioxit PbO2 AR 500g
Titan oxit TiO2 AR 500g
1,2Đicloetan ClCH2CH2Cl AR 500ml
Aga-Aga BR 500g
n-Hexan C6H14 AR 500ml
Natri nitrit NaNO2 AR 500g
A.Sunphosalixylic C7H6O6S2.H2O AR 100g
A.Bromhydric HBr AR 500ml
Catmi clorua CdCl2 AR 100g
Dextro (C6H10O5)n.xH2O AR 500g
Điphenylamin C12H11N AR 100g
A.Sunphuric H2SO4 AR 2500ml

Cồn tuyệt đối C2H5OH AR 500ml

A.Axetic CH3COOH AR 500ml
Natri hypoclorit NaOCl CP 500ml
Natri bohydrua NaBH4 AR 100g
Natri sunphat khan Na2SO4 AR 500g

Natri laurylsunphat C12H25NaO3S CP 500g
izo Amyl ancol C5H11OH AR 500ml
A.Benzoic C6H5COOH AR 250g
Natri florua NaF AR 500g
Amoni nikel sunphat (NH4)22Ni(SO4)2.6H2O AR 500g
Chì axetat bazo Pb(CH3COO)2.3H2O AR 500g
A.Thioglycolic C2H4O2S AR100ml
Glyoxan C2H2O2 AR 500ml
Nhôm sunphat tinh thể Al2(SO4)3.18H2O CP 500g
Natriflosilicat Na2SiF6 AR 500g
Cacmin Ind 10g
Tribrom metan CHBr3 AR 100ml
Kali đicromat K2Cr2O7 AR 500g
Tricloaxetic Cl3CCOOH CP 500g
Coban sunphat CoSO4.7H2O AR 100g
Stronti nitrat Sr(NO3)2 AR 500g
Antimon oxit Sb2O3 AR 500g
Amoni sunphua (NH4)2S AR 500ml
Resocxinol C6H6O2 AR 100g
Thioure (NH2)2CS AR 500g
Acrylonitryl CH2=CHCN CP 500ml
Urotropin C6H12N4 CP 500g
Kali hydroxit KOH AR 500g
A.Boric H3BO3 AR 500g
Bitmut subnitrat 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) AR 500g
Metyl dacam C14H14N3NaO3S AR 25g
Amoni hydroxit NH4OH AR 2500ml
Kaliclorat KClO3 AR 500ml
Thuỷ ngân I nitrat Hg2(NO3)2.2H2O AR 250g
Axetyl axeton C5H8O2 AR 500ml
Mangan cacbonat MnCO3 AR 500g
Bari sunphat BaSO4 AR 500ml
Amoni clorua NH4Cl AR 500g
Natri cacbonat khan Na2CO3 AR 500g
Alizarin vàng R C13H8N3NaO5 Ind 25g
Gielatin BR 500g

Bari clorua BaCl2.2H2O AR 500g
Magiê clorua MgCl2.6H2O AR 500g
1,2Dinitrophenylhydrazin C6H6N4O4 AR 25g
Đồng I clorua CuCl AR 500g
Amoni thioxyanat NH4SCN AR 500g
Canxi axetat Ca(CH3COO)2.H2O AR 500g
Kali feryxyanua K3FeCN6 AR 500g
IBA C12H13NO2 AR 1g
Chì sunphat PbSO4 AR 500g
Tetraclorua cacbon CCl4 AR 500ml

A.Photphoric H3PO4 AR 500ml
Crom oxit Cr2O3 CP 500g
Amoni sắt III sunphat NH4Fe(SO4)2.12H2O AR 500g
Nhôm nitrat tinh thể Al(NO3)2.9H2O AR 500g
Amido đen 10B C22H14N6Na2O9S2 Ind 10g
Sắt sunphua FeS CP 500g
Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
Natri pyrophotphat Na4P2O7.10H2O AR 500g
Coban clorua CoCl2.6H2O AR 100g
Thuỷ ngân oxit đỏ HgO AR 100g
Bitmut oxit Bi2O3 AR 500g
Amoni nitrat NH4NO3 AR 500g
Nhôm bột Al AR 500g
Xylenol dacam C31H30N2Na2O13S AR 5g
Bromophenol xanh C19H10Br4O5S Ind 25g
Kali pyrosunphat K2S2O7 AR 500g
Natri clorua NaCl AR 500g
Anhydric maleic C4H2O3 AR 500g
Thiếc hạt Sn AR 500g
Kali nhôm sun phat KAl(SO4)2 AR 500g
Natri stanat NaSnO3.9H2O CP 500g
Axetandehit 40% CH3CHO AR 500ml
Oxi già H2O2 30% AR 500ml

Oxit chì vàng PbO AR 500g
Sắt bột Fe CP 500g
Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O AR 250g
Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 CP 500g
Canxi nitrat Ca(NO3)2.4H2O CP 500g
D.Manitol C6H14O6 AR 100g
Iso Octan C8H18 AR 500ml
A.Fumaric CP100g
Anhydric succinic C4H4O3 CP 100g
Chì axetat Pb(CH3COO)2.PbOH AR 1000g
Axit Clohydric HCl AR 2500ml
Amoni xeri sunphat (NH4)2Ce(SO4)2.4H2O AR 25g
Sắt III clorua tinh thể FeCl3.6H2O AR 500g
Etylen Điamin (NH2CH2)2 CP 500ml
iso propanol C3H8O AR 500ml

Natri peroxit Na2O2 AR 500g

Metylamin CH3NH2 AR 500ml
A.Tactric C4H6O6 AR 500g
Canxi oxit CaO AR 500g
Butyl axetat C5H1002 AR 500ml
Xanh metylen C16H18ClN3S.3H2O AR 25g
Natri molipdat Na2MoO4 AR 500g
Kẽm bột Zn AR 500g
Niken nitrat Ni(NO3)2 AR 500g
Mangan đioxit MnO2 AR 250g
Kali iodat KIO3 AR 100g
Natri dicromat Na2CrO7.2H2O AR 500g
Ninhydrin C9H4O3.H2O AR 5g
Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 AR 500g
Natri metabisunphit Na2S2O5 AR 500g
Metyl thimol xanh C37H44N2O12S AR 5g
Kali bicacbonat KHCO3 AR 500g
Photpho đỏ P AR 500g
Phenolftalein C20H14O4 AR 25g
Anhydric phtalic C8H4O3 AR 500g
Para Focmaldehit (CH2O)n AR 500g
Muối Morh (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O AR 500g
Nhôm foil Al AR 500g
Natri xitrat Na3C6H5O7 AR 500g
A.Sunphamic H2NSO3 AR 100g
Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O TQ-CN-25kg

Magiê bột Mg CP 500g
Thiếc IV clorua SnCl4.5H2O AR 500g
Phenol đỏ C19H14O5S Ind 25g
Hydrazin sunphat NH2.NH2.H2SO4 AR 100g
Bạc sunphat Ag2SO4 AR 100g
Sắt III nitrat Fe(NO3)3.9H2O AR 500g
Dietylamin (C2H5)2NH AR 500ml
PVP CP 250g
Kali Natri tactrat KNaC4H4O6.4H2O TQ-CN-25kg
iso Butanol C4H9OH AR 500ml
Etylen glycol (C2H2.OH)2 AR 500ml
Kali antimoni tactrat C4H4KO7Sb.1/2H2O AR 500g
A.Acrylic C3H4O2 CP 500ml
A.Picric (OH)C6H2(NO3)3 AR 25g
1-Octanol C8H18O AR 500ml
1-10 Phenaltrolin C12H8N2.H2O AR 5g
Thuốc thử nồng độ Vichemgold trong quá trình chiết tách vàng từ quặng A-B TQ

Axit sunphuaric H2SO4 China - AR - 500ml

Axit Nitric HNO3 TQ - AR - 500ml
Natri hydroxit NaOH TQ-AR-0,5kg

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai0

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai1

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai2

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai3

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai4

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai5

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai6

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai7


Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Nguyễn Thị Thúy An tại Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0933 057 489)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Nguyễn Thị Thúy An Tại đây
Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An Hóa chất miền nam
(5 sao / 2 đánh giá)
45% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai
10.000VND
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Thúy AnHóa chất miền nam, Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai Mới 100%

Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa - Đồng Nai - Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai