khắc lên mọi ật liệu gỗ, giấy, da, nhựa sắc nét, khăc mọi hình ảnh hoa văn, vector đen trắng trên vi tính ra trực tiếp vật liệu