Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp
Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp
Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp
0987884946
Thị Trấn Trâu Quì

Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp

Trung Tâm Giống Cây Nông Nghiệp - Học Viện Nông Nghiệp VIệt Nam
Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Đường T -Học Viện Nông Nghiệp- Trâu Quì- Gia Lâm- Hà Nội
Website:http://giongcaytrong.org
Email:giongcay