Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
783.296 tin đăng mua bán và 268.651 thành viên

Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật

395.000VND

Chia sẻ:
  Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật

  Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật

  Mới 100%
  395.000VND
  8 tháng trước - QUẬN 8 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
  24 Đã xem chi tiết
  Phòng cháy, chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức
  khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã
  hội. Trong hình hình hiện nay thì công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, trung
  tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất đang được Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Nhằm
  thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật
  sau: QCVN 06:2010/BXD Về an toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 6160:1996 Về phòng cháy
  chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế; TCN 48:1996 Về phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp
  thương mại và dịch vụ - Những quy định chung; TCVN 2622:1995 Về phòng cháy, chống cháy cho
  nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; TCN 58-1997 Về phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương
  mại - Yêu cầu an toàn trong khai thác; TCVN 3890:2009 Về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
  cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 3255:1986 Về an toàn nổ - yêu
  cầu chung; TCVN 3254:1989 Về an toàn cháy - Yêu cầu chung. Đồng thời các cơ quan, đơn vị phải
  tham gia bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-02-
  2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
  Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
  cứu hộ; Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, BẢO HIỂM CHÁY,
  NỔ - HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TRA ÁP DỤNG TRỌNG TÂM LUẬT PHÒNG CHÁY
  VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ".
  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ
  TIÊU CHUẨN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN;
  PHẦN II. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY;
  PHẦN III. CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
  VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG; PHẦN IV. HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN V. HƯỚNG DẪN TRỌNG TÂM THI HÀNH
  LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN VI. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CỨU NẠN,
  CỨU HỘ VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY; PHẦN VII. HƯỚNG
  DẪN TRANG BỊ, QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ
  QUY CHẾ GIÁM SÁT; PHẦN VIII. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
  PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN IX. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ PHÒNG TRÁNH
  CHÁY NỔ (PCCC).
  Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh
  đạo và cán bộ các cơ quan đơn vị có liên quan.
  Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2018.

  Phòng cháy, chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức
khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã
hội. Trong hình hình hiện nay thì công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, trung
tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất đang được Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Nhằm
thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật
sau: QCVN 06:2010/BXD Về an toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 6160:1996 Về phòng cháy
chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế; TCN 48:1996 Về phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp
thương mại và dịch vụ - Những quy định chung; TCVN 2622:1995 Về phòng cháy, chống cháy cho
nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; TCN 58-1997 Về phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương
mại - Yêu cầu an toàn trong khai thác; TCVN 3890:2009 Về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 3255:1986 Về an toàn nổ - yêu
cầu chung; TCVN 3254:1989 Về an toàn cháy - Yêu cầu chung. Đồng thời các cơ quan, đơn vị phải
tham gia bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-02-
2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ; Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

  Phòng cháy, chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Trong hình hình hiện nay thì công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất đang được Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật sau: QCVN 06:2010/BXD Về an toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 6160:1996 Về phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế; TCN 48:1996 Về phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ - Những quy định chung; TCVN 2622:1995 Về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; TCN 58-1997 Về phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu an toàn trong khai thác; TCVN 3890:2009 Về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 3255:1986 Về an toàn nổ - yêu cầu chung; TCVN 3254:1989 Về an toàn cháy - Yêu cầu chung. Đồng thời các cơ quan, đơn vị phải tham gia bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-02- 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ - HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TRA ÁP DỤNG TRỌNG TÂM LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ". Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN; PHẦN II. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; PHẦN III. CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG; PHẦN IV. HỎI - ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN V. HƯỚNG DẪN TRỌNG TÂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN VI. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY; PHẦN VII. HƯỚNG DẪN TRANG BỊ, QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ QUY CHẾ GIÁM SÁT; PHẦN VIII. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHẦN IX. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ PHÒNG TRÁNH CHÁY NỔ (PCCC). Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đơn vị có liên quan. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2018.

  Chia sẻ:
 • Liên hệ với chủ tin này tại:
  QUẬN 8 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật giá 395.000 VND " với Túi Không Dệt tại QUẬN 8, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Túi Không Dệt (0941 847 419). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Túi Không Dệt Tại đây
Cùng người bán

Tin đăng cùng chuyên mục Sách

9 giờ trước - Quận Ba Đình - Hà Nội
111 Đã xem chi tiết
Sách Đầu Tư Tài Chính - Tập 1
Bộ sách được xuất bản gồm 02 tập, với cấu trúc gồm VII phần, cung cấp đầy đủ các kiến thức về đầu... Xem thêm
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng thuyết trình
Đã qua sử dụng
39.000VND
3 tháng trước - Quận 10 - Hồ Chí Minh
41 Đã xem chi tiết
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng thuyết trình Xem thêm
NÀNG THƠ. Mã: DG12M
NÀNG THƠ. Mã: DG12M
Mới 100%
675.000VND
3 tháng trước - Quận 4 - Hồ Chí Minh
31 Đã xem chi tiết
NÀNG THƠ. Mã: DG12M NÀNG THƠ. Mã: DG12M NÀNG THƠ. Mã: DG12M + 6
KHÔNG GIAN ĐỌC SÁCH LÝ TƯỞNG ĐÂY RỒI ???????????? Đọc sách trong view đẹp thế này thì còn gì bằng... Xem thêm
Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi
Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi
Mới 100%
60.000VND
86.000VND
7 tháng trước - Quận Đống Đa - Hà Nội
102 Đã xem chi tiết
Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi
Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi “Đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi  mỗi người đã có... Xem thêm
8 tháng trước - Quận 8 - Hồ Chí Minh
91 Đã xem chi tiết
Thuật dự đoán tương lai
Sách Thuật dự đoán tương lai có nguồn gốc từ bộ Kinh Dịch có cách đây 6 ngàn năm, gồm 64 quẻ, mỗi... Xem thêm
798 Đã xem chi tiết
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/qh13 Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/qh13 Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/qh13 + 2
NXB:Lao động Ngày xuất bản: Tháng 03/2017 Số trang: 424trang Khổ sách: 20x28cm Giá bìa: 365.000... Xem thêm
11 tháng trước - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
90 Đã xem chi tiết
Bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề số học
Bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề số học. . Xem thêm
1.132 Đã xem chi tiết
chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiêp 2017
chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiêp 2017 Phần thứ Nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán; Phần... Xem thêm

Túi Không Dệt, Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật Mới 100%

QUẬN 8 - Quận 8 - Hồ Chí Minh - Quy định tiêu chuẩn bảo hiểm cháy, nổ, công tác thanh tra áp dụng luật